ตรวจพัฒนาการเดือนมิถุนายน


ฉีดวัคซีนประจำเดือนมิถุนายน


เยี่ยมบ้านร่วมกับ รพ.ขุขันธ์


การประชุม อสม. ประจำเดือนมิถุนายน 62


การให้บริการทางทันตกรรม เดือนมิถุนายน


ประชุม รพ.สต.ติดดาว รพ.ขุขันธ์


ประชุมงานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ขุขันธ์


การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเดือนพฤษภาคม


ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปราสาท


เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง


7 พฤษภาคม 2562 ประชุมประจำเดือน อสม. ตำบลปราสาท


7 พฤษภาคม 2562 ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค


รพ.สต.ปราสาท: วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ รพ.สต.ปราสาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท มีมาตรฐาน บริการด้วยใจ เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี

รพ.สต.ปราสาท: ทำเนียบเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปราสาท อ.ขุขันธ์

1.นายศีลวัต  รัตนพันธ์ ผอ.รพ.สต.ปราสาท

2.นางสาวสุพรรษา ศุภนิมิตวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

3.นางกฤษณา พันธ์แก่น พยาบาลวิชาชีพ

4.นางสาววัชรีพร สุขเฉลิม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

5.นางขวัญไพร งามสม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

6.นายพีระวัฒน์ อินหอม ผู้บันทึกข้อมูล

21 กุมภาพันธ์ 2562 เก็บเสมหะส่งตรวจ รพ.ขุขันธ์


19-21 กุมภาพันธ์ 2562 รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ใส่ทรายอะเบท


22 กุมภาพันธ์ 2562 สุ่มดัชนีลูกน้ำเขต รพ.สต.บ่อทอง


รับการตรวจเยี่ยมจากงาน ITคลินิคโรคเรื้อรัง


ปฏิทิน สสอ.ขุขันธ์ ณ วันนี้

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปราสาท อ.ขุขันธ์

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

วัสัยทัศน์/พันธกิจ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

แผนที่ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

พิกัด GPS รพ.ปราสาท ต.ปราสาท
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

GPS : 14°43'41.0"N 104°01'14.5"E
Google Map : 14.728043, 104.020680